• Lesions per Accidents Laborals

  Quan el treballador pateixi lesions com a conseqüència de un accident de treball, atenent a les circumstàncies concurrents i en funció de la major o menor gravetat de les mateixes, pot adquirir el dret a percebre una indemnització o sol·licitar el reconeixement de algun dels tipus de Incapacitat establerts per llei. El nostre equip realitza un estudi personalitzat del cas, a la vista de les seqüeles i el tipus de treball que desenvolupi la persona accidentada, amb posterior redacció de Informe Pericial Metge que permeti fonamentar la sol·licitud de la indemnització o el corresponent grau de incapacitat.

 • Lesions per Accidents de Trànsit

  En cas de accident, resulta imprescindible interposar l'oportuna denúncia dins dels 6 mesos següents al dia de la mateixa i comunicar el sinistre a la companyia de assegurances per obtenir la corresponent indemnització. Els especialistes de la nostra entitat duen a terme l'informe mèdic pericial per valorar seqüeles físiques i psicològiques, dies de baixa, dies impeditius, dies de hospitalització ... per tal que l'advocat que dirigeixi el cas pugui realitzar la demanda amb base en aquest peritatge tendent a obtenir la major indemnització.

 • Incapacitats Laborals

  Tota persona que, bé per malaltia comuna, malaltia professional o accident de treball no pugui desenvolupar la seva activitat laboral habitual o cap altre, pot sol·licitar davant la Seguretat Social una qualificació de incapacitat entre els quatre tipus que s'especifiquen a continuació: 1. Incapacitat permanent parcial. 2. Incapacitat permanent total. 3. Incapacitat permanent absoluta. 4. Gran invalidesa nostre equip realitza un estudi personalitzat del cas, que es plasma en el corresponent dictamen Mèdic Pericial per fonamentar la sol·licitud de una pensió per algun dels tipus de Incapacitat abans esmentats, per malaltia comuna, en les modalitats contributiva i no contributiva , per a autònoms, funcionaris civils de l'Estat, accidents de treball i malalties professionals.

 • Reconeixement del Lesionat

  Un cop sol·licitats nostres serveis ia la vista de la corresponent documentació mèdica, el lesionat és reconegut per un perit mèdic que, eventualment, podrà prescriure proves mèdiques complementàries per tal de assegurar la viabilitat del cas. En el cas que el cas sigui viable, s'emet l'oportú informe Pericial Mèdic amb l'avaluació detallada dels danys físics, psicològics i seqüeles que pateixi el sol·licitant.

 • Valoració de Seqüeles per Accident

  Accidents a la via pública, centres comercials, transport públic, etc. En aquests supòsits, tota persona té dret a percebre una indemnització pels danys soferts i les possibles seqüeles derivades de un accident. Després del reconeixement mèdic pertinent, un membre del nostre equip efectua l'informe de Valoració Econòmica del dany causat, amb especificació de les seqüeles i la puntuació que conforme al barem legal li pugui correspondre.

 • Assistència a Judici

  En el cas que l'informe pericial mèdic hagi de ser aportat en procés judicial, el pèrit metge que l'hagi emès es persona a la vista pública del cas per a la defensa de les al·legacions efectuades en el mateix. Quan l'objectiu fos l'obtenció de una indemnització, el perit metge procedeix de la mateixa manera per a la defensa dels drets del client.

 • Negligències Professionals

  En cas de intervenció quirúrgica, el metge o clínica que realitzin l'operació estan obligats a donar una explicació profunda sobre els riscos i eventuals seqüeles que poden comportar aquesta operació, que ha de quedar reflectida en un document (Consentiment Informat) redactat per duplicat, amb lliurament preceptiva de còpia per al pacient. (Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria de informació i documentació clínica) El contagi de infeccions per atenció en Centres Hospitalaris o estades, el desistiment de atenció mèdica que derivés en tractaments o intervencions posteriors, els danys ocasionats per medicaments defectuosos, per reaccions adverses o prospecte inadequat, així com les intervencions de cirurgia estètica que no produeixin els resultats esperats generen el dret a la percepció de una indemnització econòmica.

 • Informe de viabilitat sense compromís

  Demani el seu informe de viabilitat i valorem el seu cas sense cap tipus de compromís.